W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do 31 stycznia należy składać  deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru przez Radę Miejską, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Odpowiednio skorygować deklaracje w czasie zaistnienia zdarzenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w art. 6 ust. 9 pkt. 1 wydłuża termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Termin wejścia w życie ustawy określony został na dzień 1 stycznia 2012r.

 Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu

 Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku  w godzinach pracy Urzędu  lub za pośrednictwem poczty).

 Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty stawiane decyzji.

 Zwolnienia:

Brak

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział finansowy  Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, Anna Rynkowska  - podinspektor, ds. wymiaru podatków i opłat (pokój Nr 5)

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j. z dnia 2019.06.25)

- Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 t.j. z dnia 2021.08.23 )

 Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.

 Na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może:

- odroczyć lub rozłożyć na raty termin płatności podatku ¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2021.1540 t.j. z dnia 2021.08.23 )

Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie urzędu.

B. Można odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

C. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną można umorzyć.

Podstawa prawna - art.67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2021.1540 t.j. z dnia 2021.08.23 )

Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności raty podatku

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W przypadku złożenia wniosku o którym mowa w pkt A, B, C przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą stosuje się  ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 18, poz. 99).

E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwych urzędów  skarbowych według miejsca zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 pkt3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j. z dnia 2019.06.25)
Osoby prawne są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

G. Wpłat można dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032

Załączniki

Powiadom znajomego