UCHWAŁA  Nr XI/83/2003
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia  25 lipca 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutu  Gminy Lidzbark

      Na podstawie art.3 ust. 1 i art.18 ust.2 pkt 1 i art.22 ust 1 i 2 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.z 2001r. Nr 142, zm. poz.1591,Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806 ) Rada Miejska w Lidzbarku uchwala, co następuje :

§  1
Uchwala się Statut Gminy Lidzbark stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała  Nr XXII/195/2000 Rady Miejskiej w Lidzbarku  z dnia 15 listopada 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lidzbark .

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący  Rady Miejskiej
Tomasz Dudaniec