W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Podatek leśny od osób prawnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy

Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego DL-1 oraz niżej wymienione dokumenty

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy lasu

3. Oświadczenie o wieku drzewostanu

Deklarację na podatek leśny należy składać do dn. 15 stycznia danego roku kalendarzowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby prawne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach leśnych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.

 Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 9  i pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu

 Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty stawiane decyzji.

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział finansowy Urzędu Miasta i Gminy  - Anna Rynkowska podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat (pokój nr 5)

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 t.j. z dnia 2019.05.13)

Uwagi:

A. Wysokość podatku leśnego jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.
Na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może: 

- odroczyć lub rozłożyć na raty termin płatności podatku ¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31). Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.

B. Można odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę

C. Zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego odsetki za zwłokę 
Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31)

- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności raty podatku.

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 t.j. z dnia 2019.05.13)

Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji do dnia 15 każdego miesiąca.

Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłat można dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032

Załączniki

Powiadom znajomego