W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Podatek leśny od osób fizycznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy

Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć informację podatkową

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy lasu

 Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części , podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach leśnych sporządzoną na odpowiednim formularzu. 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 9 lub pokój nr 5  w godzinach pracy urzędu

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty stawiane decyzji.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział finansowy Urzędu Miasta i Gminy Justyna Ruczyńska - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat (pokój nr 5).


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 t.j. z dnia 2019.05.13).


Uwagi:

A.   Na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem  publicznym organ podatkowy może:

- odroczyć lub rozłożyć na raty termin płatności podatku - Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31)

- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.

B. Można odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę

C. Zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31.)

- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności raty podatku

D. W przypadku złożenia wniosku o którym mowa w pkt A, B, C, D przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą stosuje się  ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2010r. Nr 18, poz. 99)

E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w decyzji podatkowej:

I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku

III rata - do 15 września każdego roku

IV rata - do 15 listopada każdego roku

lub w ciągu 14 dni od dni otrzymania niniejszej decyzji

G. Wpłat można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032

Załączniki

Powiadom znajomego