W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Podatek rolny od osób prawnych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy

 

Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku w sprawie obniżenia ceny 1q żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego

 Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego DR-1 oraz dołączyć:

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych

3. Podanie o zwolnienie od podatku rolnego

Deklarację na podatek rolny należy składać do dn. 15 stycznia danego roku kalendarzowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części , podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby prawne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację o gruntach rolnych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu pokój Nr 9 lub w pokoju Nr 5 w godzinach pracy urzędu

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty stawiane decyzji.


Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a)  będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b)  będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c)  wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie - podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 t.j. z dnia 2020.03.02).

 2. Ulga inwestycyjna - z tytułu wydatków poniesionych na:

1)  budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2)  zakup i zainstalowanie:

a)  deszczowni,

b)  urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c)  urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu,  słońca, spadku wód).

 3.  Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

 4. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

 Jednostka odpowiedzialna:

Wydział finansowy Urzędu Miasta i Gminy, Anna Rynkowska - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 5

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 t.j. z dnia 2020.03.02)

Uwagi:
A.
 Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

Na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może: 

- odroczyć lub rozłożyć na raty termin płatności podatku. Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31).

Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy

B. Można odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę

C. Zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego odsetki za zwłokę można umorzyć.

Podstawa prawna - art.67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31)

Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności raty podatku.

 D. W przypadku złożenia wniosku o którym mowa w pkt A, B, C, D przez podatnika będącego prowadzącego działalność gospodarczą stosuje się  ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2010r. Nr 18, poz. 99).

 E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 t.j. z dnia 2020.03.02)

I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku

III rata - do 15 września każdego roku

IV rata - do 15 listopada każdego roku

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania

G. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032

Załączniki

Powiadom znajomego