W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Podatek od środków transportowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy

Podatek od środków transportowych

Przedmiot opodatkowania 
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
- autobusy.

Podatnicy
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:
- osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. 
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j. z dnia 2019.06.25).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
- środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
- środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
- upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwolnienia
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
- pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- środki transportowe stanowi±ce zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
- pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. 

Czynności i dokumenty 
Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstało po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Wraz z deklaracją na podatek od środków transportowych na druku DT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży 
2. Dowód rejestracyjny - do okazania 

Miejsce złożenia dokumentów: 
Sekretariat Urzędu -  pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu 


Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - wystawiana jest decyzja. 


Ulgi
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowy UMiG w Lidzbarku - pokój nr 5

Podstawa prawna:
.         Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 t.j. z dnia 2019.06.25) 

.         Uchwała Nr XIII/129/19 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie podatku od środków transportowych
.         Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2018.2436 z dnia 2018.12.28)

Uwagi:

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika w deklaracji.

 Na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może: 
- odroczyć lub rozłożyć na raty termin płatności podatku ¨ Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31 ). 
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie  Urzędu Miejskiego. 

 B. Można odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę.

 C. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną można umorzyć.

Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31 
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności raty podatku 
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

 D. W przypadku złożenia wniosku o którym mowa w pkt A, B, C, D przez podatnika będącego beneficjentem pomocy stosuje się  ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 18, poz. 99 z późn.zm.).

 E. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j. z dnia 2020.07.31 ), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

 F.  Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.

Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

G. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032

Załączniki

Powiadom znajomego