W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy udostępnianie danych
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217,  poz. 1427 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października  2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. Nr 243, poz.1450 z późn.zm)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195 poz.1153 z późn.zm)
 4. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r, o dowodach osobistych (Dz.U z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z późn.zm)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U Nr 243, poz. 1452)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz.75 z późn.zm)
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1628)

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udostępnienie danych odpowiednio:
 • z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
 • z rejestru dowodów osobistych,
 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 1. Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

 Uwaga!

Dane udostępnia się następującym podmiotom:

 1. Organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze;
 2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 3. Komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 4. Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
 5. Państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

 Dane mogą być również udostępnione:

 1. Osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 2. Jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 3. Innym osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

 Opłaty

 1. Od wniesienia opłaty za udostępnienie danych zwolnione są podmioty wymienione w art. 46 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz.1427 z poźn.zm.).
 2. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych osobom, jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom wynosi 31 zł.
 3. Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31 zł.
 4. Opłatę za udostępnienie danych wnosi się w kasie Urzędu  i Gminy w Lidzbarku lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku
  Nr 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032.
 5. Dowód dokonania opłaty, o której mowa wyżej, dołącza się do wniosku o udostępnienie danych.
 6. W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

 Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

 Sposób załatwienia sprawy

 1. Udostępnienie danych w formie pisemnej .
 1. Odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.

 Pozostałe informacje

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych. 

 Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego