W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217,  poz. 1427 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011r., Nr 220, poz.1306 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1628)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
 2. Dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Uwaga!

W przypadku gdy obowiązku wymeldowania nie dopełnia zobowiązany, następuje wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu lub na wniosek o wymeldowanie.

 

Opłaty

 1. Czynność dokonania wymeldowania jest bezpłatna natomiast pobranie zaświadczenia o wymeldowaniu podlega opłacie w wysokości 17 zł.  
 2. W przypadku złożenia wniosku o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 10 zł.
 3. W przypadku gdy osoba zgłaszająca zameldowania działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Opłatę skarbową należy wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku lub przekazem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku Nr 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

(pok.nr 1)

 

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie zaświadczenia na wniosek o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego.
 2. Wydanie decyzji administracyjnej o wymeldowaniu, gdy postępowanie wszczęto na wniosek o wymeldowanie lub z urzędu.

 Termin załatwienia sprawy

 1. Bezzwłocznie
 2. W przypadku wszczęcia postępowania o wymeldowanie na wniosek lub z urzędu do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 1. Podanie o wymeldowanie zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu.
 2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej. Opłatę skarbową należy wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku lub przekazem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku Nr 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032.

 

Miejsce złożenia w/wym. dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie wymeldowania wydanej na wniosek lub z urzędu służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-mazurskiego za pośrednictwem burmistrza Lidzbarka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Pozostałe informacje

 1. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Wymeldowanie z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje się z urzędu bez konieczności wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
 3. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn.zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 4. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu zameldowania wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

 

Załączniki

Powiadom znajomego