W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Lidzbark


ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark


tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07


e-mail: umig@lidzbark.pl

 

NIP Urzędu: 571-000-50-38 (do celów pracowniczych)
Regon Urzędu: 000529290

NIP
 Gminy:  571-162-96-63
REGON Gminy: 130377942

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
parter/pok. 7

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - 7:30 - 16:15
wtorek - czwartek - 7:30 - 15:15
piątek 7:30 - 14:15

Uwagi:
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw tj. do 31 grudnia 2022 r.
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r.- zgodnie z wymaganiami określonymi w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów, na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie licencje tracą ważność.
Wniosek o dostosowanie licencji można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku pok. 7.

Kto może wystąpić z wnioskiem o udzielenie licencji:
Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.

Dokumenty:
Do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy dołączyć następujące dokumenty (do wglądu oryginały dokumentów przedłożonych w kopii):

 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni kierowcy spełniają warunki o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B) przez wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy,
 • kserokopię orzeczenia lekarskiego potwierdzającego przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywana pracy na stanowisku kierowcy przez wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przez wszystkich zatrudnionych kierowców i przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
 • wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem
 • kserokopię/kserokopie dowodu/-ów rejestracyjnych z przeznaczeniem TAXI
 • kserokopię świadectwa legalizacji taksometru/-ów zainstalowanego/-ych w zgłoszonym/-ych do licencji pojeździe/pojazdach (jeśli występuje)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wypisu/-ów  z licencji

Opłaty:
Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 1. za udzielenie licencji na okres ważności od 2 do 15 lat- 200 zł
 2. za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 15 do 30 lat- 250 zł
 3. za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 30 do 50 lat- 300 zł

Ponadto:

 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę, o której mowa w ppkt a- c, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd
 • za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, o której mowa w ppkt a- c stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
 • za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, o której mowa w ppkt a- c stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
 • za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa w ppkt a- c, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji
 • za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, o której mowa w ppkt a- c, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji

Np. całkowita opłata za udzielenie licencji na 15 lat i zgłoszenie jednego pojazdu wynosi 222 zł. 

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji uiszcza się na konto bankowe: 
Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku: 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032. 
Tytuł przelewu: opłata za wydanie licencji/zmianę licencji/wypis z licencji TAXI, imię i nazwisko wnioskodawcy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka.

Ważne informacje:
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Inne informacje:
Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

 • zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego; w zawiadomieniu podaje się: okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego oraz liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych - w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego;
 • zwrócić do organu, który udzielił licencji: wszystkie wypisy z licencji - w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości; wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych - w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego,

Uwaga: Zgłoszenie zawieszenia wykonywania przewozu osób taksówką nie jest tożsame z zawieszeniem działalności gospodarczej.

Załączniki

Wniosek TAXI pdf, 231 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane