Burmistrz Lidzbarka - Maciej Sitarek

 

Sekretariat:

ul. Sądowa 21

 

 

13-230 Lidzbark
tel. 23 696 15 05
fax  23 696 21 07
email: burmistrz@lidzbark.plPrzyjęcia interesantów

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godz. 10
00-1400.

 


Kompetencje Burmistrza

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

a)  przygotowywanie projektów uchwał oraz wszelkich spraw, o których stanowi Rada w tym przygotowywanie projektu budżetu,
b)  określanie sposobu wykonania uchwał Rady,
c)  gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym wykonywanie czynności w sprawach zwykłego zarządu mieniem,
d)  zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę,
e)  zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
f)  udzielanie pożyczek i poręczeń do wysokości ustalonej przez Radę w roku budżetowym,
g)  zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonych przez Radę,
h)  wydawanie zarządzeń o wydatkach koniecznych nieuwzględnionych w budżecie,
i)   decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenia warunków ugody
w sprawach spornych,
j)   przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
k)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, pozostających
w strukturze Gminy,
l)   udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom na czynności przekraczające zakres udzielonego pełnomocnictwa,
m) wykonywanie budżetu,
n)  określanie organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy,
o)  wykonywanie zadań zleconych odrębnymi przepisami,
p)  inne zadania określone statutem.