Sprostowanie aktów stanu cywilnego


Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Wniosek
2. Dokument tożsamości strony

Opłaty
1. Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania dokonanego na wniosek - 39,00 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Forma załatwienia
1. Dołączenie wzmianki dodatkowej do sprostowanego aktu stanu cywilnego.
2. Decyzja administracyjna odmawiająca sprostowania aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia
Niezwłocznie. Sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
6. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.)

Informacje dodatkowe dla klienta
1) Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
2) Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
3) Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
4) Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski.