Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej

Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), art.693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r., Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydzierżawienie gruntu bezprzetargowo na okres powyżej trzech lat"
2. Załączniki:

  • jeden egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu i budynku (kserokopię mapy można uzyskać w tut. Wydziale)
  • opinia Rady Osiedla (wykaz adresów Rad Osiedli do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku)
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – gdy została wydana
  • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Mienia Komunalnego i Rolnictwa (GR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze wydziału prowadzącego sprawę.Załączniki:

Wniosek