Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
2.       Załączniki:

- pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923) - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

- mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub papierowej,

- określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej,

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu polegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej,

- kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

- dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno - bytowych - jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego

- inne ( w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej).

II. OPŁATY:
Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział  Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka

 

 Załączniki:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy