Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020. 293)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego" 
2.       Załączniki:

·      dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
Charakterystyka inwestycji, obejmująca:

·     określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

·     określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

·     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji ,

·     oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

·     ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:
Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział  Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka

 

 Załączniki:

Wniosek o ustalenie warunów zabudowy lub o ustalenie lokalizacji celu publicznego