Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717); plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.       "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego" 
2.       Załączniki:

·      dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
Charakterystyka inwestycji, obejmująca:

·     określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

·     określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

·     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji ,

·     oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,

·     ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

II. OPŁATY:
Brak

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 2 miesięcy

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark).

Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Inwestycje skomplikowane m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnegoZałączniki:

Wniosek