Opłata miejscowa

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.),
- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Wysokość opłaty:
Stawka dzienna opłaty miejscowej na rok 2016 wynosi 2,00 zł.

Miejscowości w których pobierana jest opłata:
Lidzbark, Klonowo. Kurojady, Cibórz, Jeleń, Kiełpiny, Stare Dłutowo, Tarczyny, Wąpiersk, Podcibórz, Piaseczno

Inkasenci opłaty:
Osoby prywatne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obsługi ruchu turystycznego w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, campingach, pokojach gościnnych i polach biwakowych

 Opłaty nie pobiera się:

• pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• od osób przebywających w szpitalach,
• od osób niewidomych i ich przewodników,
• od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową,
• od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach (Dz.U.2016.716 t.j. z dnia 2016.05.25)

- Uchwała Nr XVI/143/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XII/103/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia miejscowości w Gminie Lidzbark, w których pobiera się opłatę miejscową.
- Uchwały Nr XVI/144/16 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej wysokości i sposobu poboru.

 Uwagi:
Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.