Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011r., Nr 220, poz.1306 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1628)

 Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się.
 3. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
  •  Opłaty
 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy podlega opłacie w wysokości 17 zł.
 3. W przypadku gdy osoba zgłaszająca zameldowania działa przez pełnomocnika opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

 Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

(pok.nr 1)

 Sposób załatwienia sprawy

Wydanie potwierdzenia o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca pobytu stałego lub wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 Termin załatwienia sprawy

Bezzwłocznie

 Pozostałe informacje

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 5. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

 Uwaga!

W przypadku gdy dane zgłoszone przez osobę zainteresowaną dokonaniem zameldowania budzą wątpliwości, organ wszczyna postępowanie i wydaje decyzję o zameldowaniu osoby, jeżeli faktycznie w lokalu zamieszkuje.

 

Wymagane dokumenty do wszczęcia postępowania w sprawie zameldowania na pobyt stały w drodze decyzji administracyjnej

 1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej.
 2. Wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”.
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej. Opłatę skarbową należy wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Lidzbark lub przekazem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Działdowie z/s w Lidzbarku Nr 83 8215 0006 2001 0000 0941 0032.

 Miejsce złożenia w/wym. dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

 Termin załatwienia sprawy – wydanie decyzji administracyjnej

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące. Do tych terminów nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór potwierdzenia o zameldowaniu po dopełnieniu obowiązku meldunkowego. W przypadku wydania decyzji o zameldowaniu doręczenie za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 Tryb odwoławczy

Na decyzję o zameldowaniu przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia jej stronie.Załączniki: